Aydınlatma Metni

GİRİŞ

İşbu Aydınlatma Metni TBK Bilişim Sistemleri A.Ş.’nin (“TBK Bilişim veya Şirket”) gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümleri uyarınca işlenen kişisel veriler, işleme amaçları, kişisel verilerin aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır.

İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLER

Çalışanlarımız/stajyerlerimiz, çalışan adaylarımız/stajyer adaylarımız, internet sitemiz ve Şirket yerleşkemiz ziyaretçileri, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, dış hizmet sağlayıcılarımız ve dış hizmet sağlayıcılarımız bağlı çalışanları, etkinlik katılımcılarımız ve sair üçüncü kişilere ait aşağıda sayılan verileri işlenebilmektedir:

 • İsim, unvan, bağlı olduğu organizasyon, telefon numarası, adresi, e-posta adresi ve iletişim bilgileri
 • Gerekli olduğu ölçüde, yukarıda sayılan kişiler tarafından Şirket ile paylaşılan ve KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırılan bilgiler
 • Etkinlik ve seminer kayıt bilgileri
 • Müşterilere ilişkin sözleşme konusu edim kapsamındaki işe dair olarak elde edilen kişisel veriler ve müşteri geri bildirimleri
 • Nüfus cüzdanı, pasaportlar veya diğer kimlik belgeleri
 • Çalışan/stajyer adaylarınca iş/staj fırsatlarına ilişkin olarak TBK Bilişim ile paylaşılan bilgiler
 • Bilgisayar İnternet Protokolü (IP) adresi, tek cihaz tanımlayıcısı (UDID), bir cihaza bağlı diğer veriler ile Site’nin kullanımı hakkında diğer veriler

VERİLERİN İŞLENME AMACI

Yukarıda sayılan verilerin işlenme amacı ise aşağıdaki gibidir:

 • Müşterilerimiz ile yapılan sözleşmeler kapsamında doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetilmesi ve iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tedarik zinciri süreçlerinin yönetilmesi
 • Bilişim alanındaki güncel gelişmeler, TBK Bilişim tarafından düzenlenen eğitim, seminer, etkinlik ve benzeri bilgilendirmelerin müşterilere veya ilgili üçüncü kişilere ulaştırılması
 • İşe alım süreçlerinin yürütülmesi (çalışan adaylarının incelenmesi, görüşmeye çağrılması ve benzeri amaçlarla kişisel veriler işlenebilmektedir)

TBK Bilişim, yukarıda anılan verileri başta aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası olmak üzere, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, söz konusu işleme faaliyetlerinin kanunlarda öngörülen ve ilgili süreçlerin yürütülebilmesi kapsamındaki meşru menfaatleri doğrultusunda işlemektedir.

VERİLERİN AKTARILMASI

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel veriler söz konusu amaçlar için gerekli olduğu ölçüde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Bu kişiler aşağıda sayılmıştır:

 • Sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler. Bu kişiler ilgili kişinin TBK Bilişim’in ile veri paylaşımı amacına uygun olarak hareket etmekte, verileri TBK Bilişim adına kullanıp işlemekte ve veriler için uygun ve Kanun’un zorunlu kıldığı ölçüde güvenlik sağlamaktadırlar.
 • Sözleşmeler kapsamında düzenlenen faturalar ve bunların ödenmesinin sağlanabilmesi için çeşitli finansal kuruluşlar
 • TBK Bilişim’e elektronik posta aracılığıyla ulaşmanız halinde, sizlerle iletişime geçebilmek adına yurt dışında bulunan dış hizmet sağlayıcımız (Microsoft Office 365)
 • Düzenleyici kurumların veya kamu otoritelerinin talepleri veya yasal olarak uygulanabilir herhangi bir talebe ya da herhangi bir mahkeme kararı veya başka türlü yasal talebe uymak amacıyla ilgili üçüncü kişiler.

KANUN KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. Maddesinde ilgili kişinin kişisel verileri kapsamında sahip olduğu haklar sayılmıştır. 11. Madde kapsamında TBK Bilişim’e başvurarak aşağıda yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde, “Kızılırmak Mah., 1445 Sk. (Ufuk Üniv. Cd.) No:2 The Paragon, B Blok, K:23 / 113 Çukurambar, Çankaya, ANKARA” adresine yazılı olarak posta yoluyla ya da bilgi@tbk.com.tr adresine e-posta yoluyla başvurabilirsiniz.